پروژه های روکش آسفالت خیابان های اصلی شهر

پروژه های جدول بندی و کانیو

سال 1395

شهردار نگین شهر

مهندس قاسم سمیعی

شهردار نگین شهر

تلفن تماس با شهردار

 017-35773777

ملاقات عمومی با شهردار

روزهای سه شنبه

پیوندها